<<< Powrót

                             OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2019r. o godz. 10:00 w kancelarii  mieszczącej się 15-402 Białystok    ul.Marjańskiego  3 lok.406  ,  odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału  4081329/6345504 w niewydzielonej części nieruchomości w działkach rolnych niezabudowanych  nr 49,65 należącej do dłużnika:Marek Chrola położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Borowskie Cibory,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00073836/9]
    Suma oszacowania działki  nr 49  to 83 990,00 zł,  po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 51 320,00,
    Suma oszacowania działki  nr 65  to 65 675,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 40 129,08,
Łączna suma  oszacowania  udziału dłużnika  w działkach o numerach  49 i 65 wynosi    91 449,08zł,
 zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  68 587,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest  9.145,00zł.  
 Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  
Osoby te w chwili licytacji zobowiązane są do przedłożenia kompletu stosownych dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymogów z w/w ustawy  co jest warunkiem uczestnictwa w licytacji.   
  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane w kancelarii oraz wpłacone na rachunek po 10.04.2019 roku  nie będą uwzględniane.
Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-402 Białystok ul.Marjańskiego 3 lok.406 IV piętro odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

udział w dzialkach rolnych Turośn Kościelan
2019-03-12
ośrodek Bobrowa Dolina plus działki
2019-04-15
mieszkanie bstok ul Świętojańska 13 A
2019-04-12
mieszkanie Bstok ul Wiejska 68
2019-04-08
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt