<<< Powrót

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2019r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z:

- działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2 położonych w obrębie wsi Bobrowa i nr geod.4/6 położonej we wsi Zajezierce o łącznej pow. 7,1512 ha, stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, w tym: budynek hotelu wraz z budynkiem restauracji, budynek gospodarczy, budynek portierni, wiata i obiekty małej architektury (altanki, mostki, stanowsika do grilla), boiska do siatkówki oraz stawy;

- działek niezabudowanych nr geod. 595 o pow.1,7885 ha, nr geod. 631 o pow. 1,0178 ha, nr geod. 753 o pow. 2,5476 ha położonych w obrębie wsi Bobrowa, nr geod. 64 o pow. 0,4525 ha położonej w obrębie wsi Łukiany oraz geod. geod. 2 o pow. 2,92ha położonej we wsi Zajezierce - stanowiących tereny rolne i leśne, należącej do dłużnika:Automatik System Technik Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 89128/8 [NKW: BI1B/00089128/8]

Suma oszacowania działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2,4/6 stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, wynosi 7 955 319,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 966 490,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
795 532,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.
nr działki                  pow. działki               cena oszacowania               cena wywołania                rękojmia
nr geod. 595 rolne      1,7885 ha                   65 575,00zł                        49 182,00zł                  6 558,00zł
nr geod. 631 rolne leś 1,0178 ha                    30 355,00zł                        22 767,00zł                 3.036,00zł
w tym 0,4622 ha łąki
nr geod. 753 rolne 2,5476 ha                         79 466,00zł                        59 600,00zł                  7.947,00zł
nr geod. 64 rolne 0,4525 ha                            13 372,00zł                        10.029,00zł                 1.338,00zł
nr geod. 2 rolne 2,9200 ha                             86 289,00zł                         64.717,00zł                  8.629,00zł
Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 12-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 12-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 12.04.2019 nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2087/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

udział 1/2 w mieszkaniu Białystok ul Sybiraków Wołyńska 144/67
2019-05-20
działki przemysłowe Czarna Białostocka ul Fabryczna
2019-05-13
pół bliźniak Białystok Sąsiedzka 7
2019-05-13
ośrodek Bobrowa Dolina plus działki
2019-04-15
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt