<<< Powrót

                                   OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-02-2019r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
1) zabudowane  działki nr 38/75, 38/72 oraz działkę nr  38/70 - stanowiącej  drogę  o łącznej pow. 9154 m2 , należące do dłużnika:Andrzej Korzeniewski położone: 15-524 Zaścianki,ul Usługowa 6 dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00139568/0]
Suma oszacowania wynosi 4 381 107,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     3 285 831,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 438 111,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

2)  udział 1/2 w działce nr  nr 38/67  o powierzchni 382m²położonej: 15-521 Zaścianki, ul Usługowa 6 dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW   [NKW BI1B/00227940/6] stanowiącej  drogę dojazdową do działki nr geod. 38/75 oraz do nieruchomości sąsiedniej nr geod 38/69 ,  Suma oszacowania wynosi 25 021,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     18 766,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 503,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 01-02-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 01-02-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 1.02.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 1225/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

działki zabudowane Zaścianki ul Usługowa
2019-02-04
odrębna właśność lokalu B-stok Sąsiedzka
2019-02-04
działki przemysłowe Białystok ul. Elewatorska
2019-01-11
mieszkanie Białystok ul Powstańców
2019-01-11
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt