<<< Powrót

   OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-03-2018r. o godz. 14:00w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,    odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

- działki  nr geod. 171 o pow. 1,08 ha, nr geod. 183 o pow. 8,65 ha (działki rolne, niezabudowane z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego, tworzące zwarty obszar gruntu o łącznej pow.9,7300 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok 480 m x ok 203 m ),

- działkę nr geod. 236 o pow.16,21 ha (działka rolna, niezabudowana  z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego, w kształcie trapezu o wymiarach ok 560 m x ok 290 m),

należących do Teresy Kulhawik położonych obręb 26 Leonowicze, gm.Michałowo
dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00098458/6 ]

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej działki nr geod. 171 i 183 o łącznej pow. 9,7300 ha wynosi 794 670,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     529 780,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 470,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej  działkę nr geod. 236 o pow. 16,21 ha wynosi
1 331 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi  887 467,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 120,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.   

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 09-03-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 09-03-2018
        Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 09-03-2018  nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 4648/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

niezabudowana działka Białystok ul Zimowa
2018-05-14
dom wolnostojący Białystok ul. Rycerska 83
2018-04-30
Mieszkanie w Waliłach Dworze
2019-04-23
mieszkanie w Michałowie
2018-04-25
2018-03-26
                             OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJINIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie...
działka nr 171, 183, 236 o łącznej pow. 25,94 ha
2018-03-12
działka nr 11/11 o pow. 4273 m2 (grunty orne) - obręb Halickie
2018-03-23
2018-03-23
                                  OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska...
działka nr 499 - Olmonty ul.Wrzosowa
2018-03-16
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
dom wolnostojący Białystok ul. Rycerska 83 | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt