<<< Powrót

                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-10-2017r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej:
- oznaczonej nr geod. 337/66 o pow. 0,3045 ha,  zabudowanej budynkiem wieży wodnej (wieży ciśnień - budynek jest ujęty w ewidencji zabytków pod nr ewid. 3956 ) o wysokości 44 m, budynkiem pompowni o pow. użytkowej 133,20 m2, zbiornikiem podziemnym o poj. 900 m3 obsypanym ziemią, wiatą magazynową o pow. zabudowy 41 m2 - stanowiącymi odrebną nieruchomość budynkową,
- oznaczonej nr geod. 337/38 o pow. 1,8196 ha, zabudowanej budynkami: elektrociepłowni o pow. użytk. 5443,73 m2 z kominem żelbetowym o wys. 91,5 m, stacji odżelaziania wody o pow. użytk. 368,00 m2, warsztatu elektrycznego o pow. użytk. 114,00 m2, magazynu z rampą o pow. 60,60 m2, 2 wiatami magazynowymi o pow. 310 m2 i 195 m2 - stanowiącymi odrębną nieruchomość,
położonej: w Białymstoku przy ulicy Przędzalnianej 8,
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW BI1B/00111698/8].   
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość  jest Zakład Usług Technicznych "FASTY" Sp. z o.o.

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr geod. 337/66 o pow. 0,3045 ha oraz własnosci budynków i budowli z uwzględnieniem wartości służebności wynosi 367 000,00zł , zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     275 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię w kwocie 36 700,00zł należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 13-10-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 13-10-2017   
            Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr  geod. 337/38 o pow. 1,8196 ha oraz własności budynków i budowli z uwzględnieniem wartości służebności wynosi 3 022 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    2 266 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 302 200,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię w kwocie 302 200,00zł  należy uiścić  na poniższe konto Komornika do dnia 13-10-2017   
            Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  13-10-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona przelewem, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1264/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

2017-10-27
                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie...
2017-10-16
                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska...
2017-10-20
                                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina...
Gródek
2017-09-22
2017-09-18
                               OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUC         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina...
POTOKA gmina Michałowo
2017-09-21
Czarna Białostocka, ul.Dreszera 22 A
2017-09-29
Zagórki, ul.Dodatnia i ul. Liniowa
2017-09-21
Karakule, ul.Olszowa 3
2017-09-18
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt