<<< Powrót

                               OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUC

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-09-2017r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki leśne: nr geod. 51 o pow. 0,03 ha, nr geod. 860 o pow. 0,04 ha, nr geod. 921 o pow. 0,03 ha, nr geod. 1174 o pow. 0,06 ha  
należącej do dłużnika: Marek Popławski
położonej:  Karakule gm. Supraśl
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00049912/9]
Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania .
nr działki         pow. działki     cena oszacowania      cena wywołania             

nr geod.     51        0,03 ha            3.400,00zł                2.550,00zł          

 nr geod.   860        0,04 ha            3.600,00zł                2.700,00zł            
nr geod.   921        0,03 ha            3.300,00zł                2.475,00zł            
nr geod. 1174         0,06 ha            2.800,00zł                2.100,00zł        _______________________________________________________________       
Łącznie:            0,16 ha                13.100,00zł            9.825,00zł        

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 1.310,00zł  najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 15-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 15-09-2017
                   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 15-09-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1094/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

2017-10-27
                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie...
2017-10-16
                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska...
2017-10-20
                                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina...
Gródek
2017-09-22
2017-09-18
                               OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUC         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina...
POTOKA gmina Michałowo
2017-09-21
Czarna Białostocka, ul.Dreszera 22 A
2017-09-29
Zagórki, ul.Dodatnia i ul. Liniowa
2017-09-21
Karakule, ul.Olszowa 3
2017-09-18
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt