OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-11-2018r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki   
- nr geod. 1578/75 o pow. 5294 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu oraz własności budynku murowanego niepodpiwniczonego parterowego magazynowego o pow. 221 m 2  działka w części  leśna
-  nr geod. 1578/21 o pow. 3.8004 ha w kształcie nieregularnego wieloboku - leśną  , zabudowaną
 3 murowanymi budynkami w złym stanie do likwidacji
-  nr geod. 1578/84 o pow. 0,0427 ha (wąska) - wydzielona pod drogę wewnętrzną - działka   w części leśna
-  nr geod. 1578/85 o pow. 0,4748 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta oraz własność budynku magazynowego o pow. zabudowy 843 m 2, działka  w części  lesna
-  nr geod. 1578/86 o pow. 0,0157 ha wąska - wydzielona pod drogę wewnętrzną, działka leśna
-  nr geod. 1578/87 o pow. 2.2235 ha w kształcie nieregularnego boku , leśną  z nasypami  po bocznicy kolejowej
należących do dłużnika:Dariusz Niewiński
położonych: Czarna Białostocka, ul.Fabryczna,
     dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: BI1B/00140865/2]
Suma oszacowania wynosi 430 119,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     322 590,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 012,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 09-11-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 09-11-2018   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 09.11.2018 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1425/18)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

rozwiń
udział w dzialkach rolnych Turośn Kościelan
2019-03-12

                             OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2019r. o godz. 10:00 w kancelarii  mieszczącej się 15-402 Białystok    ul.Marjańskiego  3 lok.406  ,  odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału  4081329/6345504 w niewydzielonej części nieruchomości w działkach rolnych niezabudowanych  nr 49,65 należącej do dłużnika:Marek Chrola położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Borowskie Cibory,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00073836/9]
    Suma oszacowania działki  nr 49  to 83 990,00 zł,  po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 51 320,00,
    Suma oszacowania działki  nr 65  to 65 675,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 40 129,08,
Łączna suma  oszacowania  udziału dłużnika  w działkach o numerach  49 i 65 wynosi    91 449,08zł,
 zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  68 587,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest  9.145,00zł.  
 Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  
Osoby te w chwili licytacji zobowiązane są do przedłożenia kompletu stosownych dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymogów z w/w ustawy  co jest warunkiem uczestnictwa w licytacji.   
  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane w kancelarii oraz wpłacone na rachunek po 10.04.2019 roku  nie będą uwzględniane.
Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-402 Białystok ul.Marjańskiego 3 lok.406 IV piętro odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

rozwiń
ośrodek Bobrowa Dolina plus działki
2019-04-15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2019r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z:

- działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2 położonych w obrębie wsi Bobrowa i nr geod.4/6 położonej we wsi Zajezierce o łącznej pow. 7,1512 ha, stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, w tym: budynek hotelu wraz z budynkiem restauracji, budynek gospodarczy, budynek portierni, wiata i obiekty małej architektury (altanki, mostki, stanowsika do grilla), boiska do siatkówki oraz stawy;

- działek niezabudowanych nr geod. 595 o pow.1,7885 ha, nr geod. 631 o pow. 1,0178 ha, nr geod. 753 o pow. 2,5476 ha położonych w obrębie wsi Bobrowa, nr geod. 64 o pow. 0,4525 ha położonej w obrębie wsi Łukiany oraz geod. geod. 2 o pow. 2,92ha położonej we wsi Zajezierce - stanowiących tereny rolne i leśne, należącej do dłużnika:Automatik System Technik Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 89128/8 [NKW: BI1B/00089128/8]

Suma oszacowania działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2,4/6 stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, wynosi 7 955 319,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 966 490,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
795 532,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.
nr działki                  pow. działki               cena oszacowania               cena wywołania                rękojmia
nr geod. 595 rolne      1,7885 ha                   65 575,00zł                        49 182,00zł                  6 558,00zł
nr geod. 631 rolne leś 1,0178 ha                    30 355,00zł                        22 767,00zł                 3.036,00zł
w tym 0,4622 ha łąki
nr geod. 753 rolne 2,5476 ha                         79 466,00zł                        59 600,00zł                  7.947,00zł
nr geod. 64 rolne 0,4525 ha                            13 372,00zł                        10.029,00zł                 1.338,00zł
nr geod. 2 rolne 2,9200 ha                             86 289,00zł                         64.717,00zł                  8.629,00zł
Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 12-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 12-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 12.04.2019 nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2087/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
mieszkanie bstok ul Świętojańska 13 A
2019-04-12

                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJINIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2019r. o godz.09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,5 m2 położonego na III piętrze (IV kondygnacja), składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC, przedpokoju
należącego do dłużnika: Marta Kadziewicz położonego: 15-082 Białystok, ul.Świętojańska 13 A/25, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00230161/5]
Suma oszacowania wynosi 287 148,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 361,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 715,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 11-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 11-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 11.04.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 218/19) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
mieszkanie Bstok ul Wiejska 68
2019-04-08

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo o pow. 64,5 m2 położonym na V pietrze poddasze użytkowe składającym się z dwóch pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki, WC i przedpokóju należącego do dłużnika:Mariusz Semeniuk położonego: 15-352 Białystok, ul. Wiejska 68/20 A, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: BI1B/00141935/ 1]

Suma oszacowania wynosi 290 649,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 987,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.065,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 05-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 05-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 5.04.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1947/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt