OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-11-2018r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki   
- nr geod. 1578/75 o pow. 5294 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu oraz własności budynku murowanego niepodpiwniczonego parterowego magazynowego o pow. 221 m 2  działka w części  leśna
-  nr geod. 1578/21 o pow. 3.8004 ha w kształcie nieregularnego wieloboku - leśną  , zabudowaną
 3 murowanymi budynkami w złym stanie do likwidacji
-  nr geod. 1578/84 o pow. 0,0427 ha (wąska) - wydzielona pod drogę wewnętrzną - działka   w części leśna
-  nr geod. 1578/85 o pow. 0,4748 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta oraz własność budynku magazynowego o pow. zabudowy 843 m 2, działka  w części  lesna
-  nr geod. 1578/86 o pow. 0,0157 ha wąska - wydzielona pod drogę wewnętrzną, działka leśna
-  nr geod. 1578/87 o pow. 2.2235 ha w kształcie nieregularnego boku , leśną  z nasypami  po bocznicy kolejowej
należących do dłużnika:Dariusz Niewiński
położonych: Czarna Białostocka, ul.Fabryczna,
     dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: BI1B/00140865/2]
Suma oszacowania wynosi 430 119,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     322 590,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 012,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 09-11-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 09-11-2018   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 09.11.2018 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1425/18)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

rozwiń
działki przemysłowe Białystok ul. Elewatorska
2019-01-11


                           OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-01-2019r.r. o godz. 12:45 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XXX, odbędzie się pierwsza pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/45 o pow. 1357 m2 oraz własności posadowionego na niej budynku magazynowo - handlowego z częścią administracyjną (parterowy, niepodpiwniczony) o pow. zabudowy 507,00 m2  i pow. użytkowej 450,00 m2
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B00064080/8] aktualny numer KW [NKW:BI1B00159825/6]
 
Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 904 000,00zł  netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   678 000,00zł netto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 400,00zł.  najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-01-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-01-2019   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 10.01.2019  nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4609/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działki rolne Borowskie Cibory
2018-12-20

  AW KM 27/16, AW Km 710/15  i inne
        OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii  mieszczącej się 15-402 Białystok    ul.Marjańskiego  3 lok.406  ,  odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału  4081329/6345504 w niewydzielonej części nieruchomości w działkach rolnych niezabudowanych  nr 49,65 należącej do dłużnika:Marek Chrola położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Borowskie Cibory,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00073836/9]
    Suma oszacowania działki  nr 49  to 83 990,00 zł,  po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 51 320,00,
    Suma oszacowania działki  nr 65  to 65 675,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 40 129,08,
Łączna suma  oszacowania  udziału dłużnika  w działkach o numerach  49 i 65 wynosi    91 449,08zł,
 zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  68 587,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest  9.145,00zł.  
 Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  
  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 19-12-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 19-12-2018   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane w kancelarii oraz wpłacone na rachunek po 19.12.2018 roku  nie będą uwzględniane.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-402 Białystok ul.Marjańskiego 3 lok.406 IV piętro odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

rozwiń
mieszkanie Białystok ul Powstańców
2019-01-11

 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-01-2019r.r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV,     odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o pow 61,1 m2 składającego się z trzech pokoi kuchni, łazienki, WC i przedpokoju należącego do dłużnika:Beata Helena Tur położonego: 15-666 Białystok, ul. Powstańców 8/12, dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00204643/7]
Suma oszacowania wynosi 232 903,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     174 678,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 291,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-01-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-01-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 10.01.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 1677/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działki przemysłowe Białystok ul Przędzalniana
2018-12-14

 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-12-2018r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania działek  gruntu  o numerach  geod. 337/119, 337/34, 337/43 położonych  w Białymstoku przy ul. Przędzalnianej 8
 do dłużnika:Zakład Bawełniarski S.A.
Działka niezabudowana nr 337/34 o kształcie nieregularnym, zbliżonym do wieloboku o wymiarach ok. 29m./44m./22m./17m./11m./23m o pow. 0,1035 ha
Suma oszacowania wynosi 102 165,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     76 624,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 217,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Działka nr 337/43 o  kształcie nieregularnym, zbliżonym do wieloboku o wymiarach ok. 12m./22m./23m./22m./21m./24m/58m./32m o pow. 0,1985 ha. Działka zabudowana budynkiem przemysłowym parterowym, murowanym, niepodpiwniczonym, oznaczona nr ewidencyjnym 198, o pow. zabudowy 201m2  z rampą.
Suma oszacowania wynosi 250 775,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     188 082,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 078,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Działka nr 337/119 o kształcie nieruchomości nieregularnym, zbliżonym do wieloboku o pow. 2,0854 ha. Działka zabudowana budynkiem przemysłowym po byłej tkalni białejo pow. zab. 13423m2.
Suma oszacowania wynosi 4  189 744 ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 3 142 308,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 418 974,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
 dla w/w działek   Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze księgi wieczystej BI1B/00058363/1.
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  jest Zakład Bawełniarski Spółka Akcyjna w Białymstoku.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 13-12-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 13-12-2018 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 13.12.2018 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 1365/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt