rozwiń
Białystok, ul.Niewodnicka 1 A    - Zobacz pełny opis
2017-10-27

                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-10-2017r. o godz. 13:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 3/6 części w działce nr geod. 862/2 o łącznej pow.1085 m2 zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 75 m2 i jednokondygnacyjnym  budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 36 m2,
należącej do dłużnika: Rafał Tiszuk
położonej: 15-631 Białystok, ul. Niewodnicka 1 A,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00047616/0]
Suma oszacowania nieruchomości wynosi  324 547,00zł, w tym udział dłużnika 3/6 (przy zastosowaniu współczynnika 0,95) wynosi  154 159,00zł, cena wywołania udziału jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    115 620,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 420,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 26-10-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 26-10-2017
                       Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  26.10.2017r. nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1644/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
dz.nr 337/66 o pow.3045 m2, dz.nr 337/38 o pow.1,8196 ha Z.U.T. Fasty    - Zobacz pełny opis
2017-10-16

                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-10-2017r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej:
- oznaczonej nr geod. 337/66 o pow. 0,3045 ha,  zabudowanej budynkiem wieży wodnej (wieży ciśnień - budynek jest ujęty w ewidencji zabytków pod nr ewid. 3956 ) o wysokości 44 m, budynkiem pompowni o pow. użytkowej 133,20 m2, zbiornikiem podziemnym o poj. 900 m3 obsypanym ziemią, wiatą magazynową o pow. zabudowy 41 m2 - stanowiącymi odrebną nieruchomość budynkową,
- oznaczonej nr geod. 337/38 o pow. 1,8196 ha, zabudowanej budynkami: elektrociepłowni o pow. użytk. 5443,73 m2 z kominem żelbetowym o wys. 91,5 m, stacji odżelaziania wody o pow. użytk. 368,00 m2, warsztatu elektrycznego o pow. użytk. 114,00 m2, magazynu z rampą o pow. 60,60 m2, 2 wiatami magazynowymi o pow. 310 m2 i 195 m2 - stanowiącymi odrębną nieruchomość,
położonej: w Białymstoku przy ulicy Przędzalnianej 8,
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW BI1B/00111698/8].   
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość  jest Zakład Usług Technicznych "FASTY" Sp. z o.o.

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr geod. 337/66 o pow. 0,3045 ha oraz własnosci budynków i budowli z uwzględnieniem wartości służebności wynosi 367 000,00zł , zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     275 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię w kwocie 36 700,00zł należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 13-10-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 13-10-2017   
            Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr  geod. 337/38 o pow. 1,8196 ha oraz własności budynków i budowli z uwzględnieniem wartości służebności wynosi 3 022 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    2 266 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 302 200,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię w kwocie 302 200,00zł  należy uiścić  na poniższe konto Komornika do dnia 13-10-2017   
            Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  13-10-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona przelewem, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1264/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Zakład Bawełniarski dz. nr 339 o pow. 6314 m2    - Zobacz pełny opis
2017-10-20

                                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-10-2017r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu nr geod. 339 o pow. 6314 m2  
należącego do dłużnika:Zakład Bawełniarski S.A.
położonej: 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00038605/4]

Suma oszacowania wynosi  317 847,00zł netto + VAT 73.104,81zł tj. 390 951,81zł  brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     293 214,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 100,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 19-10-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 19-10-2017   
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 19-10-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1379/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
Gródek
2017-09-22

                                        OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
        
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2017r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXX,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę rolną nr geod. 1578 o pow. 1,5124 ha należącej do dłużnika:Andrzej Tarasewicz
położonej: gmina Gródek, obręb 8 Gródek, woj. podlaskie
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00243102/8]
Suma oszacowania wynosi 15 426,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     11 570,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 550,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 21-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 21-09-2017
  Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 21-09-2017  nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1263/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
Karakule gmina Supraśl    - Zobacz pełny opis
2017-09-18

                               OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUC

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-09-2017r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki leśne: nr geod. 51 o pow. 0,03 ha, nr geod. 860 o pow. 0,04 ha, nr geod. 921 o pow. 0,03 ha, nr geod. 1174 o pow. 0,06 ha  
należącej do dłużnika: Marek Popławski
położonej:  Karakule gm. Supraśl
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00049912/9]
Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania .
nr działki         pow. działki     cena oszacowania      cena wywołania             

nr geod.     51        0,03 ha            3.400,00zł                2.550,00zł          

 nr geod.   860        0,04 ha            3.600,00zł                2.700,00zł            
nr geod.   921        0,03 ha            3.300,00zł                2.475,00zł            
nr geod. 1174         0,06 ha            2.800,00zł                2.100,00zł        _______________________________________________________________       
Łącznie:            0,16 ha                13.100,00zł            9.825,00zł        

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 1.310,00zł  najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 15-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 15-09-2017
                   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 15-09-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1094/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
POTOKA gmina Michałowo
2017-09-21

                                      OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-09-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XXX,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
- działkę nr geod. 219/3 o pow, 0,2663ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej o pow. zabudowy  117,60 m2 wraz z dobudówką o pow. zabudowy 4,29 m2,  budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 63,36 m2 oraz studnią ,
- działkę nr geod.  219/4 o  łącznej pow. 0,2999 ha - niezabudowana stanowiąca grunt rolny
należącej do dłużnika:Cezary Małaszewski
położonej:Potoka, gm. Michałowo
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00062650/1]

Suma oszacowania działki nr geod. 219/3 wynosi 101 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     75 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania działki nr geod. 219/4 wynosi 6 418,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    4 820,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 650,00zł  najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 20-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 20-09-2017
                Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 20-09-2017  nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1169/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Czarna Białostocka, ul.Dreszera 22 A
2017-09-29

                                      OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-09-2017r. o godz. 09:45 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,  odbędzie się druga licytacja  niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udziały po 9/10 i 1/10 części w działce nr 704 o całkowitej pow. 2570 m2, zabudowanej  jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 140 m2 oraz drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 48 m2
należącej do dłużnika:Tomasz Żurawski w udziale 9/10 i uczestnika postępowania: Józef Żurawski w udziale 1/10
położonej: Czarna Białostocka, Dreszera 22A,
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00094012/0]
Suma oszacowania wynosi 689 076,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi  459 384,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 910,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 28-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 28-09-2017
            Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 28.09.2017r. nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym  przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 970/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Zagórki, ul.Dodatnia i ul. Liniowa
2017-09-21

                                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-09-2017r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXX,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 52/9 o pow. 0,1499 ha oraz działkę nr geod. 52/10 o pow. 0,1499 ha zabudowaną  budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 163,68 m2 oraz studnią głębinową  
należącej do dłużnika:Marta Andruszewicz
położonej: 15-950 Białystok, Zagórki, ul. Dodatnia (nr geod. 52/9), ul. Liniowa (nr geod. 52/10)
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00064511/9]

Suma oszacowania działki nr geod. 52/9  wynosi 178 470,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 133 860,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 850,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Suma oszacowania działki nr geod. 52/10  wynosi 264 697,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 198 530,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 470,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 20-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 20-09-2017   
                Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 20-09-2017 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1137/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Karakule, ul.Olszowa 3
2017-09-18

                                       OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-09-2017r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja  niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/2 w działce oznaczonej nr geod. 1430 o pow. 0,2100 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z garażem o pow. użytkowej 159,07m2, drewniano-murowanym budynkiem mieszkalnym  o pow. użytkowej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 92,77m2
należącej do dłużnika:Marek Popławski (udział 1/2)
położonej: Karakule, ul. Olszowa 3 gm. Supraśl
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00221739/2]

Suma oszacowania wynosi 492 000,00zł, w tym udział dłużnika 1/2 wynosi 246 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   184 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 15-09-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 15-09-2017
                   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 15-09-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1094/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt