rozwiń
udziały w działkach Borowskie Cibory
2018-07-17

                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-07-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii  mieszczącej się 15-402 Białystok    ul.Marjańskiego  3 lok.406  , pokój nr  , odbędzie się pierwsza licytacja:
1) udziału  4081329/6345504 w niewydzielonej części nieruchomości w działkach rolnych niezabudowanych  nr 49,65 należącej do dłużnika:Marek Chrola położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Borowskie Cibory,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00073836/9]

    Suma oszacowania działki  nr 49  to 83 990,00 zł,  po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 51 320,00,
    Suma oszacowania działki  nr 65  to 65 675,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 40 129,08,
Łączna suma  oszacowania  udziału dłużnika  w działkach o numerach  49 i 65 wynosi    91 449,08zł,
 zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  68 587,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest  9.145,00zł.


2) udziału  2494953/3172752 w niewydzielonej części nieruchomości w działkach rolnych niezabudowanych  nr 17,64 należącej do dłużnika: Marek Chrola położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Borowskie Cibory,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
nie prowadzi księgi  wieczystej
    Suma oszacowania działki  nr 17  to 21 112,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłuznika wynosi 15 771,73, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 11 830,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest  1 580,00zł.
    Suma oszacowania działki  nr 64  to 72 660,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,95 suma oszacowania udziału dłuznika wynosi 54 280,68, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 40 710,51zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest  5 430,00zł.


Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 16-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 16-07-2018   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane w kancelarii oraz wpłacone na rachunek po 16.07.2018 roku  nie będą uwzględniane.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-402 Białystok ul.Marjańskiego 3 lok.406 IV piętro odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

rozwiń
dom Białystok ul. Moniuszki
2018-08-17

                                           OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-08-2018r.r. o godz. 09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomości gruntowe  tworzące jedną gospodarczą całość o łącznej pow. 0,0517 ha, składajacej się z:
- działek nr geod. 473/5 i 473/6 o pow. 0,0484 ha zabudowanych wolnostojącym, dwurodzinnym  z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 243 m2,
położonych : Białystok, ul.Moniuszki 31A;
- działki nr geod. 473/3 o pow. 0,0033 ha - niezabudowanej
położonej: Białystok, ul. Moniuszki 31; stanowiących  jedną zorganizowaną całość

Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę  wieczystą o numerze
- KW  [NKW: BI1B/00026541/0] - dla działek nr geod. 473/5 i 473/6
- KW  [NKW: BI1B/00070771/4] - dla działki nr geod.  473/3
W stosunku do wierzyciela w sprawie AW KM 1483/13  właścicielem nieruchomości jest  Jerzy Stępniewski.
Aktualnym właścicielem nieruchomości jest uczestnik postępowania Irena Zdzisława Stępniewska

Suma oszacowania wynosi 580 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     386 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 000,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 16-08-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 16-08-2018  
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 16.08.2018 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 1734/17)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
lokal użytkowy Białystok ul Wiadukt
2018-07-16

                                      OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2018r.r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja   prawa własności lokalu użytkowego Nr U1 przy ul Wiadukt 5 w Białymstoku, o pow. użytk 39,68 m2, składającego się z 1-go pomieszczenia głównego i sanitariatu (WC) położonego na 2 kondygnacji (1 piętrze) wraz z udziałem 3968/758048 w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w nieruchomości gruntowej o łącznej pow 0,4780 ha,
 do dłużnika:Antoni Marek Kulesza położonej: Białystok, ul. Wiadukt 5/U1,
 dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00212091/1]
Suma oszacowania wynosi 158 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     119 175,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 890,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 13-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 13-07-2018   
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 13.07.2018 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku   przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 318/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

rozwiń
mieszkanie w Czarnej Białostockiej
2018-07-16

                               OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-07-2018r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,   odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,20  m2,  położonego na II piętrze  składającego się z  trzech  pokoi, kuchnii, łazienki z WC i  przedpokoju stanowiącego odrębną własność wraz z udziałem w gruncie związanym z  własnością lokalu  należącego do dłużników: Jan Hatało, Tomasza Cezary Hatało, Justyny Hatało  położonego: 16-020 Czarna Białostocka, ul.Sienkiewicza 10/6,  dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00183195/7]

Suma oszacowania  całości wynosi 115 351,00zł,  suma  oszacowania  udziałów poszczególnych  dłużników  wynosi :   udział  1/6 części  Justyny  Hatało  - 19 225,00zł - udział  1/6 części Tomasza  Cezarego    Hatało  -    19 225,00zł ,  udział  4/6 części Jana  Hatało -  76 901,00zł ,  
Poszczególne udzialy  są  licytowane łącznie  bowiem tworzą całość gospodarczą .
 Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     86 514,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 536,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 13-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 13-07-2018   
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  13.07.2018 r  nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 526/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
udział w niezabudowanej działce Sobolewo
2018-07-20

                                  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2018r. o godz. 14:00 w kancelarii  mieszczącej się 15-402 Białystok    ul.Marjańskiego 3 lok.406,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej udział 49/160 w działce nr 635 o pow. 1,0096 ha  należącej do dłużnika: Daniel Troc położonej: 15-530 Białystok, ul.Rybacka 54, Sobolewo, dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00128161/7]

Suma oszacowania całej nieruchomości to 30 591,00 zł po zastosowaniu współczynnika 0,90 wartość nieruchomości wynosi       27 532,00 zł
Suma oszacowania udziału dłuznika wynosi 8 432,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 6 324,00zł.
Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 844,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 19-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 19-07-2018   
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane w kancelarii oraz wpłacone na rachunek po 19.07.2018 roku  nie będą uwzględniane.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-402 Białystok ul.Marjańskiego 3 lok.406 IV piętro odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

rozwiń
dom w Supraślu
2018-07-20

                                        OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-07-2018r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV , odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod 1467/2  o pow. 1073 m2, zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 293,70 m2, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, na wysokim fundamencie betonowym. Dojazd do nieruchomości ustanowioną nieodpłatnie służebnością dojścia i przejazdu wzdłuż działki 1467/1 Służebność jest ustanowiona od strony zachodniej, zaś w rzeczywistości jest od strony wschodniej - po cudzej działce należącej do dłużnika: Marzenna Bronisława Winsko
położonej: 16-030 Supraśl, ul.Nowy Świat 101 a,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00055250/5]

Suma oszacowania wynosi 273 812,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     182 542,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 382,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 19-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 19-07-2018   
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 19.07.2018 roku  nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 209/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
udział w działce nr 1234 - Czarna Białostocka
2018-07-06

 OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-07-2018r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,     odbędzie się druga licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/3 w działce   nr 1234 o całkowitej pow. 4538 m2 nieuprawianej  nienawożonej, w części porośniętej drzewami sosnowymi w wieku ok. 15 lat  należącej do dłużnika: Krzysztof Dąbrowski położonej: 16-020 Czarna Białostocka,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00136251/4]
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 14 159,00 zł
Suma oszacowania wynosi 4 389,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     2 926,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 440,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 05-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 05-07-2018   
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 5.07.2018 roku nie będą uwzględniane.
Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 99/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
 

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt