OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-11-2018r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki   
- nr geod. 1578/75 o pow. 5294 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu oraz własności budynku murowanego niepodpiwniczonego parterowego magazynowego o pow. 221 m 2  działka w części  leśna
-  nr geod. 1578/21 o pow. 3.8004 ha w kształcie nieregularnego wieloboku - leśną  , zabudowaną
 3 murowanymi budynkami w złym stanie do likwidacji
-  nr geod. 1578/84 o pow. 0,0427 ha (wąska) - wydzielona pod drogę wewnętrzną - działka   w części leśna
-  nr geod. 1578/85 o pow. 0,4748 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta oraz własność budynku magazynowego o pow. zabudowy 843 m 2, działka  w części  lesna
-  nr geod. 1578/86 o pow. 0,0157 ha wąska - wydzielona pod drogę wewnętrzną, działka leśna
-  nr geod. 1578/87 o pow. 2.2235 ha w kształcie nieregularnego boku , leśną  z nasypami  po bocznicy kolejowej
należących do dłużnika:Dariusz Niewiński
położonych: Czarna Białostocka, ul.Fabryczna,
     dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: BI1B/00140865/2]
Suma oszacowania wynosi 430 119,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     322 590,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 012,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 09-11-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 09-11-2018   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 09.11.2018 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1425/18)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

rozwiń
udział 1/2 w mieszkaniu Białystok ul Sybiraków Wołyńska 144/67
2019-05-20

                                                        OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 części odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 61,73 m2, usytuowanego na I piętrze w budynku 4-kondygnacyjnym należącego do dłużnika: Daniel Tworkowski położonego: 15-209 Białystok, ul.Wołyńska 144/67, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00143655/8]
Suma oszacowania wynosi 339 540,00zł,w tym udział dłużnika 1/2 wynosi 169 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 328,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 980,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 17-05-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 17-05-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 17.05.2019 nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn.akt II Co 569/19) przy ul. Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działki przemysłowe Czarna Białostocka ul Fabryczna
2019-05-13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2019r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki
- nr geod. 1578/75 o pow. 5294 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu oraz własności budynku murowanego niepodpiwniczonego parterowego magazynowego o pow. 221 m 2 działka w części leśna
- nr geod. 1578/21 o pow. 3.8004 ha w kształcie nieregularnego wieloboku - leśną , zabudowaną
3 murowanymi budynkami w złym stanie do likwidacji
- nr geod. 1578/84 o pow. 0,0427 ha (wąska) - wydzielona pod drogę wewnętrzną - działka w części leśna
- nr geod. 1578/85 o pow. 0,4748 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta oraz własność budynku magazynowego o pow. zabudowy 843 m 2, działka w części lesna
- nr geod. 1578/86 o pow. 0,0157 ha wąska - wydzielona pod drogę wewnętrzną, działka leśna
- nr geod. 1578/87 o pow. 2.2235 ha w kształcie nieregularnego boku , leśną z nasypami po bocznicy kolejowej
należących do dłużnika:Dariusz Niewiński położonych: Czarna Białostocka, ul.Fabryczna, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00140865/2]
Suma oszacowania wynosi 430 119,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 322 590,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 012,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-05-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-05-2019
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 10.05.2019 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1425/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

rozwiń
pół bliźniak Białystok Sąsiedzka 7
2019-05-13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2019 r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Białymstoku 15-257 Białystok, ul.Mickiewicza Adama 103 sala XV odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego składającego sie z 4 izb o pow. użytkowej 79,70m2 usytuowanego na parterze budynku z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy budynku o pow. 41,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 1208/2384 we współwłasności wspólnych części budynku mieszkalnego oraz udziałem w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 988/16 o pow. 0,0571 ha
należącej do dłużnika:Grażyny Kragiel położonej: 15-185 Białystok, ul.Sąsiedzka 7 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00006791/1]
Suma oszacowania wynosi 319 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 213 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 965,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-05-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-05-2019 Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 10.05.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 1785/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
ośrodek Bobrowa Dolina plus działki
2019-04-15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2019r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z:

- działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2 położonych w obrębie wsi Bobrowa i nr geod.4/6 położonej we wsi Zajezierce o łącznej pow. 7,1512 ha, stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, w tym: budynek hotelu wraz z budynkiem restauracji, budynek gospodarczy, budynek portierni, wiata i obiekty małej architektury (altanki, mostki, stanowsika do grilla), boiska do siatkówki oraz stawy;

- działek niezabudowanych nr geod. 595 o pow.1,7885 ha, nr geod. 631 o pow. 1,0178 ha, nr geod. 753 o pow. 2,5476 ha położonych w obrębie wsi Bobrowa, nr geod. 64 o pow. 0,4525 ha położonej w obrębie wsi Łukiany oraz geod. geod. 2 o pow. 2,92ha położonej we wsi Zajezierce - stanowiących tereny rolne i leśne, należącej do dłużnika:Automatik System Technik Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 89128/8 [NKW: BI1B/00089128/8]

Suma oszacowania działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2,4/6 stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, wynosi 7 955 319,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 966 490,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
795 532,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.
nr działki                  pow. działki               cena oszacowania               cena wywołania                rękojmia
nr geod. 595 rolne      1,7885 ha                   65 575,00zł                        49 182,00zł                  6 558,00zł
nr geod. 631 rolne leś 1,0178 ha                    30 355,00zł                        22 767,00zł                 3.036,00zł
w tym 0,4622 ha łąki
nr geod. 753 rolne 2,5476 ha                         79 466,00zł                        59 600,00zł                  7.947,00zł
nr geod. 64 rolne 0,4525 ha                            13 372,00zł                        10.029,00zł                 1.338,00zł
nr geod. 2 rolne 2,9200 ha                             86 289,00zł                         64.717,00zł                  8.629,00zł
Do licytacji moga przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 12-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 12-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 12.04.2019 nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2087/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt